แบบยืนยันและรับรองการปฏิบัติงานของสถานศึกษาในการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

รหัสสถานศึกษา 6 หลัก
หากท่านไม่ทราบรหัสสถานศึกษา ท่านสามารถพิมพ์ชื่อสถานศึกษาและกดค้นหาได้ที่นี่