สมัครสมาชิกยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Filing) (ใช้งานได้ดีที่สุดบน Internet explorer)
ช่องทางการชำระเงิน

ระบบ e-PaySLF เปิดให้องค์กรนายจ้างพิมพ์ใบ Pay In Slip เพื่อนำไปชำระเงินฯ ได้ตามช่องทางดังนี้
 1. กรณีชำระด้วยเงินสด ชำระได้ที่สาขาของ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย และธนาคารกรุงเทพ
 2. กรณีชำระด้วยเช็ค ต้องเป็นเช็คของ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยใช้เช็คของสาขาที่เปิดบัญชี และใช้บริการชำระ ณ สาขาที่เปิดบัญชี
 3. กรณีชำระเป็นแคชเชียร์เช็คต่างธนาคาร องค์กรนายจ้างสามารถนำแคชเชียร์เช็คของทุกธนาคาร สาขาในกรุงเทพ และปริมณฑล ไปชำระเงิน ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก่อนเวลา 14:00 น.
 4. กรณีชำระด้วยตั๋วแลกเงินของทุกธนาคาร ชำระได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย ที่อยู่ในเขตจังหวัดเดียวกันกับสาขาธนาคารที่ออกตั๋วแลกเงินก่อนเวลา 14:00 น.
 5. กรณีชำระเงินด้วย Mobile banking และ ATM สามารถชำระได้ผ่านบริการของธนาคารทหารไทย
 6. กรณีชำระด้วยการชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์
กรณีที่ชำระ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
    - จะมีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 5 บาท ต่อ 1 Pay In Slip
กรณีที่ชำระ ณ ธนาคารกสิกรไทย
    - ชำระด้วยเงินสด หรือเช็ค จะมีค่าธรรมเนียม 15 บาท ต่อ 1 Pay In Slip
    - ชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จะมีค่าธรรมเนียม 15 บาท ต่อ 1 Pay In Slip
กรณีที่ชำระ ณ ธนาคารกรุงเทพ
    - รายการชำระในเขตมีค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่อ 1 รายการ
    - รายการชำระนอกเขตมีค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่อ 1 รายการ (ส่วนที่เกิน 200,000บาท คิด 0.1% สูงสุด 1000 บาท)
* หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่แต่ละธนาคารกำหนด โปรดตรวจสอบกับธนาคาร ก่อนการชำระเงิน

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 1. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการเกี่ยวกับการหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงินในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2561

 2. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำส่งเงินให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
 3. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการหักเงินได้พึงประเมินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
วิธีการใช้ระบบ e-PaySLF
คู่มือระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืน e-PaySLF ... คลิก

คลิป VDO แนะนำการใช้งานระบบ e-PaySLF
 • EP1 : บทนำ และวัตถุประสงค์ของการหักเงินเดือนคืนกองทุน กยศ. Introduction and Objectives of Income Deduction for SLF Reimbursement ...คลิก
 • EP2 : แนวปฏิบัติและขั้นตอนการหักเงินเดือนผ่านองค์กรนายจ้าง Regulations and Procedures of Income Deduction ...คลิก
 • EP3 : การใช้งานระบบรับชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาผ่านกรมสรรพากร (e-PaySLF) Instructions for using the reimbursement for Student Loan Fund through the Revenue (e-PaySLF) ...คลิก
 • EP4 : คำถามที่พบบ่อยของการชำระเงินคืนกองทุนผ่านองค์กรนายจ้าง FAQ of Income Deduction ...คลิก
ตรวจสอบ/แก้ไข และยืนยันข้อมูลนำส่งเงินคืน กยศ. (ใช้งานได้ดีที่สุดบน Google Chrome)

เพื่อให้การดำเนินงานผ่านระบบมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 1. องค์กรนายจ้างสามารถตรวจสอบการแจ้งหักเงินเดือนได้ทุกวันที่ 5 ของเดือน และยืนยันข้อมูลการหักเงินเดือนพร้อมนำส่งได้ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (กรณียืนยันข้อมูลภายในสิ้นเดือนที่แจ้งหักเงิน รายการที่หน่วยงานยืนยันจะได้รับการปรับปรุงข้อมูลจากระบบในเดือนถัดไปทันที)
 2. องค์กรนายจ้างสามารถพิมพ์ชุดชำระเงิน (Pay in Slip) ตั้งแต่วันที่ได้ระบุวันที่หักเงินเดือนและยืนยันรายการหักเงินเดือนในระบบ e-PaySLF ในรอบเดือนนั้น (กรณีระบุวันที่หักเงินเดือนมากกว่า 1 วัน สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ท้ายสุดเป็นต้นไป เช่น ระบุวันที่ 15 และ 28 เป็นวันที่หักเงินเดือน จะสามารถพิมพ์ชุดชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 28 เป็นต้นไป)
สอบถามข้อมูลการใช้งานระบบ กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 081-9182664 หรือ 081-9264953

สำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกเพื่อนำส่งเงินคืน กยศ. (ภ.อ.01)
หรือ สำหรับผู้ที่เพิ่มรายการนำส่งเงินคืน กยศ. (ภ.อ.02)
ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น ก่อนเข้าสู่ระบบ