สมัครสมาชิกยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต (e-Filing) (ใช้งานได้ดีที่สุดบน Internet explorer)
ช่องทางการชำระเงิน
ระบบ e-PaySLF เปิดให้องค์กรนายจ้างพิมพ์ใบ Pay In Slip เพื่อนำไปชำระเงินฯ ได้ตามช่องทางดังนี้
 1. กรณีชำระด้วยเงินสด ชำระได้ที่สาขาของ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน ธ.กสิกรไทย และ ธกส.
 2. กรณีชำระด้วยเช็ค ต้องเป็นเช็คของ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน ธ.กสิกรไทย และ ธกส. โดยใช้เช็คของสาขาที่เปิดบัญชี และใช้บริการชำระ ณ สาขาที่เปิดบัญชี
 3. กรณีชำระเป็นแคชเชียร์ ต่างธนาคาร องค์กรนายจ้างสามารถนำแคชเชียร์เช็คของทุกธนาคาร สาขาในกรุงเทพ และปริมณฑล ไปชำระเงิน ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก่อนเวลา 14:00 น.
 4. กรณีชำระด้วยตั๋วแลกเงินของทุกธนาคาร ชำระได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย ที่อยู่ในเขตจังหวัดเดียวกันกับสาขาธนาคารที่ออกตั๋วแลกเงินก่อนเวลา 14:00 น.
 5. กรณีชำระด้วยการชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (KTB-Corporate Online) คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือ
กรณีที่ชำระ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
    - จะมีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 5 บาท ต่อ 1 Pay In Slip
กรณีที่ชำระ ณ ธนาคารกสิกรไทย
    - ชำระด้วยเงินสด หรือเช็ค จะมีค่าธรรมเนียม 15 บาท ต่อ 1 Pay In Slip
    - ชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จะมีค่าธรรมเนียม 10 บาท ต่อ 1 Pay In Slip คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือ

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 1. ประกาศคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการเกี่ยวกับการหักเงินเพื่อชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งเป็นผู้กู้ยืมเงินในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2561

 2. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการนำส่งเงินให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
 3. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการหักเงินได้พึงประเมินเพื่อชาระเงินกู้ยืมคืน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)
วิธีการใช้ระบบ e-PaySLF
คลิป VDO แนะนำการใช้งานระบบ e-PaySLF
 • ep:1 การเข้าระบบ e-PaySLF ...คลิก
 • ep:2 การจัดการข้อมูล Profile หน่วยงานนายจ้าง ข้อมูลผู้ใช้งาน...คลิก
 • ep:3 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและรหัสผ่าน...คลิก
 • ep:4 การตรวจสอบข้อมูลเงินงวดที่จะต้องนำส่งคืนกองทุน และการบันทึกข้อมูลการหักเงินเดือนบนหน้าจอ...คลิก
 • ep:5การตรวจสอบข้อมูลเงินงวดที่จะต้องนำส่งคืนกองทุนและการบันทึกข้อมูลผ่านการ Upload File...คลิก
 • ep:6 การยืนยันข้อมูลหักเงินและการยกเลิก การพิมพ์ใบ Pay in Slip เพื่อชำระเงิน...คลิก
 • ep:7 ประวัติการออกใบเสร็จรับเงิน การตรวจสอบรายการค่าปรับเงินเพิ่ม...คลิก
 • ep:8 การจัดการบริษัทสาขา/โอนย้ายลูกหนี้ภายในสาขา/ข้อมูลหักเงินเดือน/ข้อมูลผู้กู้...คลิก
ตรวจสอบ/แก้ไข และยืนยันข้อมูลนำส่งเงินคืน กยศ. (ใช้งานได้ดีที่สุดบน Google Chrome)

เพื่อให้การดำเนินงานผ่านระบบมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 1. องค์กรนายจ้างสามารถตรวจสอบการแจ้งหักเงินเดือนได้ทุกวันที่ 5 ของเดือน และยืนยันข้อมูลการหักเงินเดือนพร้อมนำส่งได้ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (กรณียืนยันข้อมูลภายในสิ้นเดือนที่แจ้งหักเงิน รายการที่หน่วยงานยืนยันจะได้รับการปรับปรุงข้อมูลจากระบบในเดือนถัดไปทันที)
 2. องค์กรนายจ้างสามารถพิมพ์ชุดชำระเงิน (Pay In Slip) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ของเดือนถัดไป
กรณีต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการใช้ระบบ e-PaySLF ติดต่อได้ที่
E-mail : [email protected] โทรศัพท์ 02-016-2605
E-mail : [email protected] โทรศัพท์ 02-208-8699

สำหรับผู้ที่สมัครสมาชิกเพื่อนำส่งเงินคืน กยศ. (ภ.อ.01)
หรือ สำหรับผู้ที่เพิ่มรายการนำส่งเงินคืน กยศ. (ภ.อ.02)
ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น ก่อนเข้าสู่ระบบ