ระบบ e-PaySLF เปิดให้องค์กรนายจ้างพิมพ์ใบ Pay In Slip เพื่อนำไปชำระเงินฯ ได้ตามช่องทางดังนี้
1. กรณีชำระด้วยเงินสด ชำระได้ที่สาขาของ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน และ ธกส.
2. กรณีชำระด้วยเช็ค ต้องเป็นเช็คของ ธ.กรุงไทย ธ.ออมสิน และ ธกส. สาขาที่เปิดบัญชี และใช้บริการชำระเงินกู้ยืมคืน กยศ. ณ สาขานั้นๆ
3. กรณีชำระเป็นแคชเชียร์ ต่างธนาคาร องค์กรนายจ้างสามารถนำแคชเชียร์เช็คของทุกธนาคาร สาขาในกรุงเทพ และปริมณฑล ไปชำระเงิน
    ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ก่อนเวลา 14:00 น.
4. กรณีชำระด้วยตั๋วแลกเงิน ชำระได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย ที่อยู่ในเขตจังหวัดเดียวกัน กับสาขาธนาคารที่ออกตั๋วแลกเงิน ก่อนเวลา 14:00 น.
5. กรณีชำระด้วยการชำระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (KTB-Corporate Online) คลิกเพื่อดาวน์โหลดคู่มือ

* กรณีที่องค์กรนายจ้างชำระ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จะมีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน 5 บาท ต่อ 1 Pay In Slip
กรณีชำระเงินด้วย เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือตั๋วแลกเงิน ให้สั่งจ่าย
"กรมสรรพากร 2 เพื่อรับชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา" หรือ "The Revenue Department 2 for Student Loan Fund repayment"


* รายชื่อและจำนวนเงินที่หักนำส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้ท่านตรวจสอบข้อมูลจากระบบ e-PaySLF ทุกวันที่ 5 ของเดือนที่ทำการหัก เพื่อทำรายการให้ถูกต้อง *